İnşaat Yönetimi

Fiziksel Gerçekleşme Takibi ve Kontrolü
 
Bu aktivite kapsamında Proje Yönetim Ekibi;

YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak Plan’larının kontrol edilmesi, İŞVEREN ile değerlendirilmesi ve sürecin onaylanmış ruhsata tabı projelerine  uygun olarak sürdürülmesinin sağlar.

YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak Proje Planı çalışmalarında kritik aşamalar ve kısıtlar konusunda YÜKLENİCİ’nin bilgilendirilmesi ve olası sapmaların kontrol edilmesi ve çözüm sağlamaya yönelik proaktif önerilerin paylaşır.

İŞVEREN’in onayı alınması gereken hususlarda İŞVEREN’in doğru zamanda bilgilendirir, uyarır, sürece dahil olmasının sağlar, onay sürecini takip eder.


 
Teknik Uygulama ve Saha Kontrolleri

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

YÜKLENİCİ’ye resmi olarak (tutanakla) yer teslimini işverenler beraber yapar.

YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak iş güvenliği planları ve risk raporlarının değerlendirir, görevlendirme ve işleyişleri kontrol ederek İŞVEREN’e raporlar.
 
Geçerli teknik şartnamelere uygun kalite kontrol planlarını hazırlar ve YÜKLENİCİ’nin yapması veya yaptırması gereken test ve kontrollerin takibini yapar, sonuçları değerlendirir, varsa uygunsuzluklar için acil önlem alır.

Sahadaki rutin iş güvenliği kontrollerini yapar ve raporlar.


Değişiklik Yönetimi
 
Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

İŞVEREN veya YÜKLENİCİ’den gelebilecek değişiklik taleplerini etüt eder, analizleri kontrol eder, taleplere yönelik öneriler geliştirir ve İŞVEREN onayına sunularak, kararların alınmasının sağlar,

Değişiklik talepleri ve sonuçları ile ilgili envanter hazırlar,

İŞVEREN tarafından, gerekli görüldüğü durumlarda İşyeri dahilinde başka yükleniciler ile yapılması gerekli görülen iş kapsamları ile ilgili değişiklik emirleri ve ilave taleplerin koordinasyonu yapar ve takip eder,

İhale kapsamında olabilecek artış ve azalışları takip eder, kalite, süre ve maliyet etkilerinin değerlendirir, kontrol eder, gereken koordinasyonun sağlar.


 
Sözleşme Yönetimi, Değer Mühendisliği ve Maliyet Kontrolü

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;
 
YÜKLENİCİ ve İŞVEREN arasında imzalanan sözleşme ve eklerindeki esasların uygulama süreci içerisinde Yüklenici tarafından yerine getirilmesinin sağlar ve kontrol eder.

Uygulama süreci kapsamında İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında yapılacak idari yazışmalar ve hak taleplerini değerlendirir ve İŞVEREN’e destek olur.

Değer mühendisliği yapılmasına karar verilen imalatlarda, değer mühendisliği çalışmalarının fayda-maliyet prensiplerine dayanarak yönetir, bu kapsamda YÜKLENİCİ’nin yapacağı imalatlara eşlik eder,

Uygulama süreci başında İŞVEREN’e sunulmak üzere Proje’nin uygulama bütçesinin oluşturulması ile; değişiklik talepleri, yeni birim fiyatlar ve değer mühendisliği çalışmaları neticesinde oluşacak değişiklik ve sapmaların bütçe çalışmasında periyodik olarak güncellenmesini yapar ve raporlar.
 

13
13